Czech Abstracts of Burval land records in the Village of Trhonice from the Land Books (gruntovní knihy) of Polička. Abstracted by Jaroslav Dobiáš in 2014 from mircofilm copies in the Regional Archives at Litomyšl, Czech Republic
Dokumenty:


P1030136 ….. Vítek Vašků (- Trhonice) (lst 116)

má grunt svůj za ……. - 200 kop. Placení při saudu po - 4 kopách. A vyplnil zaň s penězi léta 1575 co sobě porazil, jmenovitě: - 98 kop. A více ještě porážeti bude po létu 1576 pak od Buriana bratra svého skaupil, totiž vroky …. - 26 kop a když sobě ty peníze porazí, potom Markytě vyplatí ještě vroky - 26 kop. Suma facit (celková) …- 150 kop
Léta 1576 porazil sobě Vítek Vašků po Václavovi … - 4 kopy
Léta 1577 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1578 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1579 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1580 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1581 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1582 porazil sobě Vítek Vašků po Burianovi … - 4 kopy
Léta 1583 položil Vítek po Burianovi … - 4 kopy, propuštěny Janovi do Bystřice po Markétě, manželce jeho - 2 kopy a - 2 kopy po Burianovi propuštěny.
Léta 1584 položiti má Vítek po Markétě … - 4 kopy, sau dány
Léta 1585 položiti má Vítek po Markétě … - 4 kopy, sau dány
Léta 1586 položiti má Vítek po Markétě … - 4 kopy, sau vyplněny
Léta 1587 položil Vítek Markétě … - 4 kopy, sau jí propuštěny
Léta 1588 položil Vítek Markétě … - 4 kopy, voznámili rychtář a konšelé, že
sau jí propuštěny
Léta 1589 položil Vítek … - 4 kopy, propuštěny Markétě a tak dobrala
a grunt jest zaplacenej.

Jan Vítka Vaškova

má grunt svůj od pana purgkmistra, pánů kaupenej za - 230 kop. Místo závdavku díl svůj sobě poraziti má. Vroky má plátce býti při saudu počna léta 1594 po - 5 kopách. K tomu gruntu sau mu přidány koně, vozy, pluhy, dobytek všecken i jiné hospodářství všecko. Kromě toho z statku vydati má Anně, sestře svý jednu krávu, jedno jalový, vejpravu a smluvy svadební učiniti. A Petrovi jednu krávu, jednoho vola, též smluvy svadební učiniti, korec žita, korec pšenice vydati. A šest vovec.
Jestiže by pak dotčená Anna a Petr toho nepotřebovali a z tohoto života sešli, tehdy to při gruntu zůstane.
A hned toho dne rozdíl mezi těmi ….


P1030137 ….. Jan Vítků (- Trhonice) (lst 116pv)

…. sirotky učiněn. I náleží předně z toho gruntu z dluhu :
Trpínovi do Sedlišť ….. - 2 kopy
k záduší Trhonickému (?) ….. - 1 kopa
Petrovi ku pomoci živnosti předně - 10 kop
a pravým rozdílem náleží:
Janovi …… - 55 kop 40 g, ty sobě v závdavku na gruntu porazil
Anně …… - 55 kop 40 g,
Petrovi …… - 55 kop 40 g, peníze bráti mají po starších po - 5 kopách jakž pořad
zapsáni stojí
Po splacení dluhu Trpínovi a k záduší což tu náleží a do vybrání předně pomoci Petrovi náležející a potomně díl mu komu co náleží. Stalo se v pátek po neděli Laetere léta 1593 za purgkmistra pana Valentina Plaucarovskýho.
Léta 1594 položiti má Jan Vítků - 5 kop. Z nich náleží Trpínovi do Sedlišť - 2 kopy a záduší Trhonický - 1 kopa a Petrovi ku pomoci živnosti - 2 kopy. Sau za Vítkem.
Léta 1595 položiti má Jan Vítků - 5 kop. Náleží Petrovi k živnosti.
Léta 1596 položiti má Jan Vítků - 5 kop. Z nich náleží Petrovi pomoci živnosti - 3 kopy. A tak pomoc jeho vejde a - 2 kopy náleží Anně na její díl. Sau vypraveny.
Léta 1597 položil Jan Vítků - 5 kop, propuštěny a dány Anně na díl její.
Léta 1598 položil Jan Vítků - 5 kop, propuštěny a dány Aninnýmu manželu do Telecího.
Léta 1599 zaseděl Jan Vítků - 5 kop, náleží Anně.
Léta 1600 zaseděl Jan Vítků - 5 kop, náleží Anně.
Léta 1601 zaseděl Jan Vítků - 5 kop, na ty troje peníze dal manželu Aninnýmu -6 kop.

Ze svatebních smluv v Poličce

Jan Vítků z Trhonic s Markétou Gymplovou z Sedlišť (se vší pravděpodobností Buřval!!)
Léta 1594 v pondělí před památkou Sv. Pavla na víru obrácení za purgkmistra pana Jana Bártova, staly se smluvy svadební dobrovolné, panem purgmistrem a pány spoluradními mezi Janem Vítkovým ze vsi Trhonic s jedné a Markétou dcerau Gymplovou ze vsi Sedlišť z strany druhé takové, že on, Jan Vítků proti vejpravě této Markéty do dne a do roka mocí těchto smluv svadebních - 20 kop míš. obvěnil. Po dni pak a po roce což koli jakého statku kdo a na čemkoli a po komkoliv jmíti budou, nad tím nadevším se těmito smluvami se zmocňují a ve všem spolčují.

jejich děti:

P1030117 (lst.41)
Ondřej Buřvala ze vsi Trhonic s Annou vdovou po Havlovi Hanusovi pozůstalou
Léta 1627 v neděli po památce všech svatých za purgkmistra pana Štěpika? Vorlickýho dožádaného?, Ondřej Buřvala ze vsi Trhonice obvěnil do dne a do roka budoucí manželce své Anně vdově po někdy Havlovi Hanusovým ze vsi Nedvězího - 20 kop míš., za kteroužto sumu obvěněnou Šimon Koblasa, Mikuláš Buršů ze vsi Trhonic, Václav Fixů (Novotný) ze vsi Sedlišť a Mikuláš Buřvalů ze vsi Telecího v rukojemství se postavili. Na ten spůsob …. vědomím J.M.C. pana rychtáře svrchu psanými Ondřejovi Buřvalovi Anna Hanusova k stavu Sv. manželství vydána jest.
(Anna Hanusova je dcera Marka Libry - viz snímek P1010619)P1030121 (lst. 61pv)
Řehoř, syn po neb. Janovi Buřvalovi ze vsi Trhonic s Annou, dcerou po neb.Tomášovi Krušinovi z Kamence
Léta Páně 1634 dne 2. února za purgkmistra pana Ondřeje Špindlara, staly se smluvy svadební pp pány, mezi Řehořem, synem po neb. Janovi Buřvalovi ze vsi Trhonic s jedné a Annou dcerou po neb. Tomášovi Krušinovi ze vsi Kamence z strany druhé a to takové, že jest dotčený Řehoř ženich Anně budoucí manželce své do dne do roka proti vejpravě její - 20 kop míš. obvěnil a obvěňuje, kteréžto věno vší spravedlností svou kteráž jemu náležeti bude na gruntě po rodičích jeho, nyní Martina Klobásy ve vsi Trhonicích zaručil. Na ten …. spůsob ….. pp páni před jmenovanou Annu Řehořovi před znamenanému k stavu Sv. manželství dodati ráčili.
Stalo se léta a dne svrchu psaného.

Valentin Buřvala z Trhonic (syn Jana Buřvala) s Dorotou, dcerou neb. Urbana Krušiny z Hor. Předměstí
Léta 1641 ve čtvrtek den Sv. Antonína 17. ledna za purgkmistra pana Matěje Sedláčka, staly se smluvy dobrovolné celé a dokonalé mezi Valentinem Buřvalovým ze vsi Trhonice s jedné a Dorotu dcerou po neb. Urbanovi Krušinovi z Hor. Předměstí z strany druhé, že pan purgkmistr, páni propouštějíc z ochrany a opatrování svého tuž Dorotu Krušinovou, jemu Valentovi Buřvalovi s vejpravou její náležitou k stavu svatého manželství dáti jsou ráčili. Proti kteréžto vejpravě dotčený Valenta Buřvala těmito smluvami svadebními do dne do roku jí Dorotě budoucí manželce své - 25 kop míš. obvěnil a obvěňuje. Rukojmě za sumu obvěněnou se učinili: Mikuláš Buřval rychtář Korouhevský, Říha Buřval bratr ženicha. Stalo se léta a dne svrchu psaného.

a toto už se týká přímo prapředka

Jan, syn Mikuláše Buřvala ze vsi Sedlišť s Salomenou, zůstalou dcerou Jana Rybáře
z Vysokýho u Králova Hradce, kterýž jest odtud pro těžkosti vojenské s dítkami svými odešel a mezi poctivé lidi přicházejíce pro svou almužnu z něj ….. a přijdouce před 14 lety do vsi Sedlišť …… tuto Salomenu dceru svou malou k Vavřincovi Polívkovi rychtáři Sedlištskému za čeledína jest zanechal a hospodáři ……. kterýžto otec její když jest z Moravy … zase sem, na cestě přijdouce do těžké nemoci, za Janovicemi jest umřel a tato Salomena zůstávajíce od toho času jak ji neb. otec její v službě u rychtáře Sedlištského zanechal u hospodáře svého zůstávala … aby pak dobrovolně pp pánům a obci zdejší dobrovolně v poddanství se uvedla. Janovi synu Mikuláše Buřvala k manželství se zakázala. Podle čehož pp páni na pokornou žádost Janovi synu Mikuláše Buřvala ze vsi Sedlišť před dotčenou Salomenu k manželství jsou dodati ráčili.
……… na listě mimo vypsanou ….
Proti tomu otec ženicha ji Salomenu jakožto již budoucí manželce syna do dne do roku pořad zběhlého jest obvěnil a obvěňuje - 25 kop míš. Rukojmě za takové věno se učinili: Jiřík Buřval strýc ženicha a Prokop Křížů rychtář z Korouhve
Pozn. Kdyby která vrchnost budoucně na tu Salomenu se potahovala, tehdy Jan Buřval manžel její, bude povinen se při… auřadu sto se starati ji vyjednati. (pokračování na dalším snímku)

P1030134 (lst.131pv)
(dokončení) Mezitím pak od Actum potvrzení manželství jich Mikuláš Buřval Jana syna svého s Salomenou manželkou jeho do dne do roku do příbytku svého k obživení jich manželství přijímá a po dni a po roce, pokudž jemu Mikulášovi Buřvalovi pán Bůh zdraví propůjčiti ráčí, tehdy, že buďto tu živnost neb grunt svůj synu svému Janovi pustiti, anebo zakoupiti na gruntech obce zdejší učiniti se zamluvil. Stalo se v městě Poličce v neděli po památce na nebe vzetí Blahoslavené panny Marie dne 14 srpna léta 1653 za purgkmistra p. Václava Sovy.

Otec Jana se znovu žení:
Mikuláš Buřval ze vsi Sedlišť a Eva po Janovi Votavovi ze vsi Oldříše zůstalá dcera
Léta 1655 dne 26.září za purgkmistra p. Pavla Kašparova v přítomnosti p. Václava Sovy, p. Prokopa Krauze a Jiřího staršího Plaucarovskýho, Mikuláš Buřval ze vsi Sedlišť obvěnil Evě, pozůstalé dceři po neb. Janovi Votavovi ze vsi Voldříše, jakožto již budoucí manželce své do dne do roku - 15 kop míš., poněvadž pak on, Mikuláš Buřval s předešlou manželkou dítky má, pro ně vymínil sobě pustinu Tomášovskou z statku svého, aby mohl buď je spolu … rozděliti, aneb co by se mu líbilo s ní učiniti ….. manželky své od toho neodlučujíc. Více pak cokoliv jemu pán Bůh statečku jeho požehnati ráčil, přijímajíc ji do něho za možnou hospodyni. Kdyby ona jej živobytím svým přečkala s jinými dítkami jeho k rovnýmu dílu jí že připouští, v tom se pronesl. Na takovou zámluvu jest mu dodána. Rukojmě za věno Vavřinec Polívka rychtář ze vsi Sedliště a Prokop Křížů ze vsi Korouhve. Actum ut supra.

něco se nedá zcela přečíst, ale je to vedlejší větev, tak jsem se moc nenamáhal. Asi je to syn Ondřeje Buřvala s Annou.

P1010612 (lst.227)
Václav syn pozůstalý po Šimonovi Buřvalovi ze vsi Trhonic s Rozinou, Matěje
Kunharta dcerou ( je to po roce 1660)
Téhož dne staly se smluvy svadební celé a dokonalé mezip p pány na místě Roziny dcery Matěje Kunharta jakožto nevěsty poddané z jedné a Václavem synem pozůstalým po Šimonovi Buřvalovi ze vsi Trhonic ženichem poddaným zdejším a to takové: p p páni poznamenajíc …. k pokorné žádosti … Václav Buřvala .. .. Rozinu k manželství .. místo věna co by koliv do dne do roka Pán Bůh jemu požehnal … všeho kdyby ho Pán Bůh neuchoval, …. býti má k manželství s vejpravou možnou z ochrany a opatrování svého propustiti ráčili.

P1010051 (lst.)
Valentin Buřval soused města Poličky s Barborou zůstalou vdovou po neb. Matějovi Smolařovi též sousedu zdejším (Valentin je vdovec, původem z Trhonic?)